Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679       z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, z siedzibą        w Babicach, przy ul. Krakowskiej 47, tel.032 613 40 09, reprezentowana przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.
  2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych panią Martą Musiał, poprzez e-mail musialmarta@ochronadanych.jaw.pl, bądź listownie na adres Administratora.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu:

-obsługi użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach na podstawie  ustawy       o bibliotekach z dnia 29 czerwca 1997 roku z późn. zm,; -realizacji zadań statutowych     oraz innych prawnych obowiązków na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r.        o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
-prowadzenia statystyki dotyczącej użytkowania biblioteki oraz jej zasobów, na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c,e  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r,

4. Dane osobowe przekazywane będą Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz w celu realizacji zobowiązań wynikających z umów przy wykonywaniu naszych zadań statutowych. Podmiotom świadczącym nam usługi niezbędne  do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych,             na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani  do organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku braku aktywności na koncie użytkownika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu;
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki i jej usług określonych przepisami prawa wskazanymi       w pkt. 3. Konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.

 

Informacja dotycząca wykorzystania wizerunku:

  1. Korzystanie z wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę jest równoznaczne                    z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach.
  2. Biblioteka zastrzega sobie prawo utrwalania przebiegu imprezy (zdjęcia uczestników, zapis filmowy) w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych.
  3. Udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na nieodpłatne utrwalenie swojego wizerunku w wyżej wskazanym zakresie, a także na jego rozpowszechnianie,     w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów w serwisach internetowych prowadzonych przez Bibliotekę, w publikacjach Biblioteki. Biblioteka zapewnia,             że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez nią w celach zarobkowych, a Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
  4. Każdy kto korzysta z imprez organizowanych przez Bibliotekę i nie wyraża zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (w tym wizerunku) w ramach nagrań wizualnych, dźwiękowych, zdjęciowych dokonywanych przez Bibliotekę w celach promocyjnych i rozpowszechniania działań Biblioteki jest obowiązany zgłosić to osobie obsługującej daną imprezę.