Obowiązek informacyjny

Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych

Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie        o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”,

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna, z siedzibą        w Babicach, przy ul. Krakowskiej 47, reprezentowana przez Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej.
  2. Gminna Biblioteka Publiczna w Babicach wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych,         z którym można skontaktować  poprzez e-mail gbpbabice@interia.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych;
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Babicach na podstawie  ustawy o bibliotekach z dnia 29 czerwca 1997 roku z późn. zm; realizacji zadań statutowych oraz innych prawnych obowiązków na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych     z dnia 27 kwietnia 2016r; w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;
  4. Dane osobowe przekazywane będą tylko na podstawie przepisów prawnych oraz             w celu realizacji zobowiązań wynikających z umów przy wykonywaniu naszych zadań statutowych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne, oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie,               a świadczącym nam usługi niezbędne  do realizacji naszych zadań statutowych                 i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym umownych.
  5. Dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani  do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych;
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. W przypadku braku aktywności na koncie użytkownika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte       z systemu;
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, jeżeli była podstawą przetwarzania;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, natomiast danych fakultatywnych dobrowolne;
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora Danych Osobowych.